Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.
Status prawny

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

USTAWA O URZĘDZIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 z późn. zm.), Minister Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej obrona narodowa oraz jest organem, za którego pośrednictwem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje w czasie pokoju zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej "Siłami Zbrojnymi". Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej "Ministerstwem", w skład którego wchodzi Sztab Generalny Wojska Polskiego

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 z późn. zm.) - tekst jednolity

STATUT MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768 z 2006 r.).Statut stanowi załącznik do zarządzenia. Jednocześnie traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 1, poz. 29 z 2004 r. Nr 11, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 60, poz. 800).

Zarządzenie nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (Monitor Polski Nr 76, poz. 768 z późn. zm.)

Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (Monitor Polski z 2013 r. poz. 1014)

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Z dniem 1 stycznia 2007 r. uległa zmianie struktura organizacyjna resortu ON. Od tego momentu obowiązuje nowy regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej. Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowe.

Regulamin Organizacyjny MON (Dz. Urz. MON 2006 nr 21, poz. 270 z późn. zm.)